Zapytanie ofertowe II

 

logo eu

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt.:

Rozwój oferty FollowUp poprzez wprowadzenie usług w zakresie sukcesji biznesowej

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonanie usługi informatycznej oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do systemu informatycznego w formule SaaS do automatycznego doradztwa sukcesyjne. Niniejsze zadanie nie podlega dofinansowaniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 15.12.2021. DOC

Zapytanie ofertowe 15.12.2021. PDF

Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2 – Klauzula poufności

Załącznik 3 – Wykaz zrealizowanych usług doświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik 5 – Wzór umowy