Zapytanie ofertowe

 

logo eu

 

 

Firma FollowUp realizuje projekt pt.:

 

„Wprowadzenie przez firmę FollowUp nowej usługi z zakresu wsparcia funkcjonowania branży turystycznej”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4.Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: wzrost innowacyjności oferty firmy poprzez udostępnienie na rynku nowej usłgui dla branży turystycznej.

Wartość projketu: 1 449 180,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 720 000 PLN

Zapraszamy do składania ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym realizowanym w ramach ww. projektu.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami z dnia 24.09.2018 (pdf)

Zapytanie ofertowe FollowUp 24.09.2018.(pdf)

Załączniki do zapytania ofertowego z dnia 24.09.2018 (wersja edytowalna formularzy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

 

PYTANIE 1

Chciałbym dopytać o zapis związany z „wiedzą i doświadczeniem”:

a) Wykonawca wykonał co najmniej dwa zlecenia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanego systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem, w tym co najmniej jedno zamówienie dla branży turystycznej; każde zlecenie o wartości minimum 300 000,00 PLN netto.

Jesteśmy w stanie pochwalić się zrealizowanymi zleceniami na systemy informatyczne, jednak co do branży turystycznej, to jesteśmy aktualnie na etapie wykonywania zlecenia o wartości 900 000 PLN. Nie jest to jeszcze sfinalizowany projekt, czy w związku z tym możemy brać udział w przetargu i składać ofertę?

 

ODPOWIEDŹ 1

Dzień dobry,

Zapytanie ofertowe odnośnie Wymagań dotyczących doświadczenia wykonawcy mówi, że:

„Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat [przypis 1: W przypadku projektów trwających nadal w momencie składania oferty – projekt zgodny z zakresem czasowym wyznaczonym w niniejszym rozdziale rozumiany jest jako projekt rozpoczęty w podanym przedziale czasowym. Analogiczną zasadę stosuje się w przypadku wymagań co do potencjału kadrowego. Zasadę tę stosuje się, chyba, że określono, iż projekt dokumentujący doświadczenie ma być zakończony], a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności:

a) Wykonawca wykonał co najmniej dwa zlecenia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanego systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem, w tym co najmniej jedno zamównienie dla branży turystycznej;  każde zlecenie o wartości minimum 300 000,00 PLN netto”.

Podsumowując: wymóg stanowi, że wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 zlecenia o wartości minimum 300 000,00 złotych netto każde, w tym jedno dla branży turystycznej. Zadania mają polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanego systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na przypis nr 1 w zapytaniu (po słowach „w okresie ostatnich 3 lat”), który należy rozumieć, że jeśli projekt, na który powołuje się wykonawca jeszcze trwa – musiał on rozpocząć się w okresie ostatnich 3 lat, nie wcześniej. Projekt musi być rozpoczęty w momencie składania oferty, lecz nie musi być zakończony.

Ze względu na to dopuszczona będzie do oceny oferta wykonawcy, który w ciągu 3 ostatnich lat rozpoczął projekt, na który się powołuje w ramach udowodnienia doświadczenia, lecz projektu takiego jeszcze nie zakończył.

Należy zwrócić uwagę, aby projekty podawane jako udowodnienie doświadczenia spełniały wszystkie warunki zapytania tj.:

  • posiadanie wszystkich komponentów (zaprojektowanie, wykonanie dedykowanego systemu informatycznego i jego wdrożenie),
  • odpowiednia wartość kwotowa każdego z projektów,
  • co najmniej jeden z projektów wykonany dla branży turystycznej.

Jednoczesnie należy pamiętać, iż na potwierdzenie spełnienia warunku opisanych w pkt 1.1. lit. a) wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług/zleceń (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie np. referencje, opinie, poświadczenie należytego wykonania usług/zlecenia, wydruki z portali opiniotwórczych/rankingowych itp. Dokument poświadczający wykonanie zlecenia musi określać co najmniej tytuł lub zakres rzeczowy zadania, jego wartość oraz ocenę jego wykonania.

 

13.11.2018.

Firma FollowUp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie rozstrzygnęła zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2018r. na zadanie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie przez firmę FollowUp nowej usługi z zakresu wsparcia funkcjonowania branży turystycznej”. Informacja o wyborze wykonawcy znajduje się poniżej.

Informacja o wyborze wykonawcy

Cena wybranej oferty netto: 1 174 000,00 PLN