Projekt RPOWL 3.7 II

 

logo eu

Firma FollowUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi projekt pt.:

„Rozwój oferty firmy FollowUp o innowacyjną usługę w wyniku wdrożenia wyników prac B+R”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

 

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R.

Cele pośrednie:

  • rozszerzenie oferty o nową pozycję,
  • zwiększenie poziomu konkurencyjności,
  • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa,
  • wprowadzenie do oferty rozwiązań o wysokich walorach użyteczności,
  • przyczynianie się do budowy społeczeństwa informacyjnego.

Planowane efekty: Realizacja projektu i osiągnięcie jego celów bezpośrednio przełoży się na korzyści dla firmy w postaci np. pozyskania nowych klientów, poszerzenia rynku, czy wzrostu prestiżu firmy. Rezultaty projektu wykorzystywane będą dla osiągnięcia celów marketingowych i sprzedażowych firmy, jak również do dostarczenia potencjalnym klientom usług jak najbardziej dostosowanych do ich potrzeb.

 

Wartość projektu: 994 000 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 695 800 PLN