Zapytanie ofertowe I

 

logo eu

Wzrost konkurencyjności firmy FollowUp dzięki udostępnieniu na rynku znacząco udoskonalonej usługi

 

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt.:

 

Wzrost konkurencyjności firmy FollowUp dzięki udostępnieniu na rynku znacząco udoskonalonej usługi

 

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu dedykowanego systemu o budowie modułowej na podstawie dostarczonych wyników prac B+R.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe FollowUp 19.03.2021. (podpisane)

Zapytanie ofertowe FollowUp 19.03.2021.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wyka zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 Wzór umowy

 

Data opublikowania – 19.03.2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 19.03.2021r.


PYTANIE 1
Mam pytania odnośnie dokumentacji B+R:
2.1 Wielojęzykowość – Czy jako alternatywę dla .resx może zostać użyty format .json?
7. Walicacja NIP EU – Czy chodzi o usługę zdefiniowaną za pomocą WSDL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl

ODPOWIEDZ 1
Odpowiedz 1. Jako alternatywa dla .resx może zostać użyty format .json.
Odpowiedz 2. Tak, chodzi o usługę zdefiniowaną za pomocą WSDL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl.


PYTANIE 2
Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy wskazany w Zapytaniu ofertowym w Kryteriach oceny ofert i wagach punktowych lub procentowych w pkt. 2 okres gwarancji 36 – miesięczny dotyczy wyłącznie serwisu, czy dotyczy również gwarancji?

ODPOWIEDZ 2
Zapytanie ofertowe w punkcie IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowi:
„1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu Xtur 3.0. wraz z prawami autorskimi. (…)
Zamówienie obejmie także:
– instalację i konfigurację systemu,
– testy,
– gwarancję oraz serwis, co najmniej 36-miesięczny”.
Zaś punkt VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERT stanowi:
„2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium nr 2 – Okres objęty gwarancją (w miesiącach) (…)
Zamówienie obejmuje gwarancję oraz serwis, co najmniej 36-miesięczny w ramach ceny zamówienia. Gwarancja jest niezależna od serwisu, dlatego premiowany jest jak najdłuższy okres gwarancyjny. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt.
Za spełnienie powyższego kryterium Wykonawca otrzymuje odpowiednio 15, 7 lub 3 punkty,według wskazanej w ofercie długości okresu objętego gwarancją) na dostarczany system informatyczny (na warunkach wskazanych poniżej:
– gwarancja od 37 do 48 miesięcy lub więcej: 15 punktów wagowych
– gwarancja od 25 do 36 miesięcy włącznie: 7 punktów wagowych
– gwarancja od 12 do 24 miesięcy włącznie: 3 punkty wagowe
– gwarancja poniżej 12 miesięcy: 0 punktów wagowych”.

Zapisy zapytania ofertowego stanowią zatem, że wymagany jest element „gwarancja” oraz element „serwis, co najmniej 36-miesięczny”. Zapis zapytania ofertowego mówi bowiem: „Gwarancja jest niezależna od serwisu, dlatego premiowany jest jak najdłuższy okres gwarancyjny”.
Podsumowując stwierdzić należy, że od Wykonawcy wymagane jest zapewnienie zarówno gwarancji, jak i serwisu, z tym, że:
– wymagany jest serwis 36-miesięczny, jako element stały, zapewniany przez Wykonawcę w ramach ceny zamówienia,
– gwarancja, która stanowi kryterium oceny ofert (samodzielnie, bez serwisu) i jest premiowana (punktowana), a Wykonawca decyduje sam o długości gwarancji i w związku z tym o ilości punktów, jakie chce uzyskać w danym kryterium.

 

Data opublikowania 30.04.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informuję o unieważnieniu postępowania firmy FollowUp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19.03.2021r. pt. „Wzrost konkurencyjności firmy FollowUp dzięki udostępnieniu na rynku znacząco udoskonalonej usługi”. Pismo w tej sprawie znajdą Państwo poniżej.

Unieważnienie zapytania ofertowego.