Zapytanie ofertowe II

 

logo eu

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt.:

 

Wzrost konkurencyjności firmy FollowUp dzięki udostępnieniu na rynku znacząco udoskonalonej usługi

 

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi informatycznej oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do systemu informatycznego, który przez Zamawiającego oznaczony jest nazwą „Xtur 3.0” 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe FollowUp 26.05.2021.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wyka zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 Wzór umowy

 

Data publikowania 17.06.2021

Wprowadzone zmiany 17.06.2021:

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 6 Wzór umowy w §3 ust. 6.

Zmieniono planowany termin podpisania umowy na 07.2021.

Wydłużeniu ulega termin składania ofert do 06.07.2021 r., do końca dnia i termin otwarcia ofert na 07.07.2021 r. bez wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym.

Załącznik nr 6 Wzór umowy – aktualne

 

Data opublikowania 29.06.2021.

Pytanie i odpowiedz do zapytania ofertowego z dnia 26.05.2021

PYTANIE

Czy w warstwie technologicznej dopuszczalna jest zamiana platformy programowania z .NET również na platformę Java, konkretnie Open JDK? Platforma ta jest darmowa, umożliwia instalacją, uruchamianie na systemach opartych na Linux, zapewnia możliwość przygotowania REST API oraz jest platformą skalowalną.

ODPOWIEDZ

Zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia str. 5 wskazują, iż „W warstwie technologicznej główną wartością dodaną w wyniku realizacji projektu będzie zmiana platformy programowania z .NET na .NET Core.” jak również opisy zawarte we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie wskazują, że nastąpi zamiana języka programowania z .NET na .NET.Core. W związku z powyższym nie dopuszcza się zmiany platformy z .NET na platformę Java, a konkretnie Open JDK.

 

Data opublikowania 15.07.2021.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zawiadomienie o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego.