Zapytanie ofertowe III

 

 

logo eu

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt.:

 

Rozwój oferty FollowUp poprzez
wprowadzenie usług w zakresie sukcesji biznesowej

 

 

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego wraz z pakietem biurowym i antywirusowym oraz serwera.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe FollowUp 16.11.2022.

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4 Wykaz realizowanych usług w ramach doświadczenia Wnioskodawcy

Załącznik nr 5 Wzór umowy